พม.มอบ 4 สุข สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน(คลิป)

พม.มอบ 4 สุข สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน(คลิป)

Publish 2018-12-21 17:02:42


วันนี้ (21 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด "พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาความจริงการจัดซื้อผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ในจังหวัดสิงห์บุรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง Gen Y อ่วม!!! กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เผยสภาพหนี้คนไทยก้าวกระโดด พุ่งสูง หวั่นวัยชราไม่มีเงินใช้กระทรวงการพัฒนาสังคม

 

1. สุขถ้วนหน้า (Happy All) จำนวน 2 ของขวัญ ได้แก่ 1.1) “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตร (ประชาชน) ใบเดียว : One Card All Rights” เพื่อให้คนพิการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับการเข้ารับบริการกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ 1.2) คงอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน

 

กระทรวงการพัฒนาสังคม หารือ

 

2. สุขอาศัย (Happy Home) สุขอาศัย (Happy Home) จำนวน 4 ของขวัญ ได้แก่ 2.1) มอบบ้านสร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคงเข้มแข็ง 2562 หลัง ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ แบ่งเป็น บ้านมั่นคง 1,115 หลังคาเรือน บ้านพอเพียงชนบท 1,235 หลังคาเรือน  และบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว 212 หลังคาเรือน  2.2) บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ 1,000 หลัง ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ประกอบด้วย ภาคกลาง 350 หลังคาเรือน ภาคใต้ 157 หลังคาเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 260 หลังคาเรือน  ภาคเหนือ 125 หลังคาเรือน ภาคตะวันออก 70 หลังคาเรือน และกรุงเทพมหานคร 38 หลังคาเรือน

 

4 สุข สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย

 

 2.3) ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัย75 หลัง  ให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  และ 2.4) Easy Home ซื้อง่ายจ่ายสบาย  โดย ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร 35 โครงการ ที่มีราคาขายระหว่าง 250,000 - 420,000 บาท แลก โครงการบ้านแลกบ้าน ให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับ กคช. โดย กคช. จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ และ แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับทุกโครงการ

 

มอบ 4 สุข สุขถ้วนหน้า

 

3. สุขร่วมใจ (Happy Heart)จำนวน 6 ของขวัญ ได้แก่  3.1) เปิดตัวศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดแสดงและถ่ายทอด เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 3.2) ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้มีวัดต้นแบบทั่วประเทศที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุในการประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายคือวัดทั่วประเทศ 380 แห่ง 3.3) หนาวนี้ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยลดราคาที่พัก Home Stay  ตั้งแต่ 10 - 50 % พร้อมรับของที่ระลึกฟรี ณ จุด Checkpoint ที่ชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูงใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน  อุทัยธานี และตาก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง มอบสุขให้ประชาชน

 

3.4) พม. เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม ด้วย เมนู จับคู่-ผู้ให้ส่งใจมอบของขวัญ 2,562  ครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการจัดทำเมนูการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จากข้อมูล Family Data  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2,562 คน และส่งมอบของขวัญ 2,562 ชุด  3.5) สร้างพื้นที่เป้าหมายขจัดภัยความรุนแรง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)  1 จังหวัด 1 ศปก.ต. และ 3.6) เปิดตัวเว็บไซด์รวมใจยุติความรุนแรง เพื่อประกาศเจตนารมณ์และร่วมแสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” 

 

พม.ประชุม

 

 และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) จำนวน 1 ของขวัญ คือ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

โครงการมอบความสุข

 

รวมทั้งสิ้น 13 ของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว (สค.) และนางสาวนภัส หลักคำ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ร่วมแถลง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม.

 

คลิ๊กชมคลิป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน