ประกาศราชกิจจาฯโปรดเกล้า แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ๑๓๗ ราย!

ประกาศราชกิจจาฯโปรดเกล้า แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ๑๓๗ ราย!

Publish 2018-12-14 19:13:07


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆจำนวน ๑๓๗ ราย ดังนี้

๑. นายปัญญารัตน์ วิระยะวานิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค๒   ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค๖
๒. นายพิเชฐ โพธิวิจิตร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
๓. นางสุรีพร อัชฌานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค ๕
๔. นายพิศาล อัยยะวรากูล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๕. นายแชน ศิริพงษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค๗
๖. นายกอบกฤษณ์ จันทร์เจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง

 ๗. นายไพโรจน์ วายุภาพ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค๑
๘. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๙. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๑๐. นายสมศักดิ์ จันทรา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๑๑. นายสุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๑๒. นายอร่าม เสนามนตรี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
๑๓. นายพันวะสา บัวทอง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

 

 

  

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย