ประกันสังคมเตรียมลงนาม (MOU) กับธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน ร่วมพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน

ประกันสังคมเตรียมลงนาม (MOU) กับธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน ร่วมพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน

Publish 2018-01-26 00:06:03

ประกันสังคมเตรียมลงนาม (MOU) กับธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน ร่วมพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน ประกันสังคม เตรียมจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน ด้านเลขาธิการ สปส. แจงการร่วมมือครั้งนี้เพื่อวางนโยบายด้านแรงงาน และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน  
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ที่ได้กำหนดนโยบายบริหารการพัฒนากระทรวงแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ โดยสร้างและพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบแรงงาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจชาติ ยกระดับให้เป็นกระทรวงแรงงานดิจิตอล รองรับนโยบาย Thailand 4.0


 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ขณะนี้มีลูกจ้าง ผู้ประกันตนในความดูแล 14.5 ล้านคน รวมทั้งต้องบริหารกองทุนขนาดใหญ่ให้มีความมั่นคง เพื่อให้สามารถพัฒนาการจ่ายสิทธิประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล สอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้กำหนดลงนามความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านแรงงาน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ ด้านเศรษฐกิจแรงงาน และสนับสนุนพันธกิจของทั้ง 2 องค์กร ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร ในการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการและรองรับการใช้ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์แบบ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบแรงงานของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลด้านแรงงาน มาวางแผนในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์สูงสุด ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุขต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน