เตือนด่วน!! ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด แนะนำวิธีการป้องกันตนเอง เป็นประโยชน์มากโปรดช่วยกันเเชร์ต่อ

เตือนด่วน!! ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด แนะนำวิธีการป้องกันตนเอง เป็นประโยชน์มากโปรดช่วยกันเเชร์ต่อ

Publish 2017-09-07 09:40:58

โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยภาพรวมในโรคไข้หวัดใหญ่ ในซีกโลกเหนือมีการรายงานในระดับต่่า ส่วนซีกโลกใต้และบางประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรายงานในระดับสูงและพบการรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ทั่วโลก พบไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ (National Influenza Centers หรือ NIC) และห้องปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่ แห่งชาติอื่นๆ จาก 75 ประเทศ ในช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ได้ทดสอบตัวอย่างผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ พบไข้หวัดใหญ่ชนิด Aข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากส่านักระบาดวิทยา 29 สิงหาคม 2560

ผู้ป่วยจ่านวน 85,290 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.36 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิตจ่านวน 12 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 0 - 9 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ ระยอง รองลงมา กรุงเทพมหานคร หนองคาย จันทบุรี และเชียงใหม่ตามล่าดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง รองลงมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ตามล่าดับ ข้อมูลสถานที่ที่พบผู้ป่วยอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31สิงหาคม 2560 พบว่าสถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน เรือนจ่า และค่ายทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี การรวมตัวของคนหมู่มาก ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงฤดูการระบาดรอบที่สองของปี


คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท่าความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน

2. ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำช้อนอาหารผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับ ผู้อื่น

3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด

4. กินอาหารที่มีประโยชน์เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ

5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จ่าเป็น

6. ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

 

 

 

ข้อมูลจาก: องค์การอนามัยโลก, สำนักระบาดวิทยา,ส่านักโรคติดต่ออุบัติใหม่

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/situation_influenza_310860.pdf

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/node/253ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เเสงจันทร์ กันธิยะ

ติดตามข่าวอื่นๆ