คนแบบไหนที่เทวดาจะเมตตารักใคร่?!  มาดูลักษณะของ “บุคคล ๑๐ จำพวก” ที่เทวดาอวยชัยให้พร อยากให้เทวดารักษาคุ้มครองจงทำตามนี้

คนแบบไหนที่เทวดาจะเมตตารักใคร่?! มาดูลักษณะของ “บุคคล ๑๐ จำพวก” ที่เทวดาอวยชัยให้พร อยากให้เทวดารักษาคุ้มครองจงทำตามนี้

Publish 2018-05-04 08:53:57

มีความเชื่อมาว่า ผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม  มีความเกรงกลัวต่อบาป ละอายต่อบาป มีความกตัญญู เมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดา  อาศัยอยู่บนวิมานในแดนสวรรค์ มีกายทิพย์อันสวยงาม  มีอายุยาวนาน ทำให้ “เทวดา” เป็นสัญลักษณ์ของการประกอบคุณงามความดีอีกอย่างหนึ่ง   จึงไม่แปลกที่มนุษย์จะเคารพนอบน้อมแก่เหล่าเทวดา แต่ขณะเดียวกัน เทวดาก็เคารพสรรเสริญมนุษย์ด้วยเหมือนกัน แต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประกอบความดี มีศีล มีความกตัญญู ดังปรากฏใน   “หนังสือพุทธมงคลอานิสงส์”  หน้าที่ ๖๗  โดย “หลวงพ่อชุมพล พลปัญโญ”   

 

 

 


ใจความตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า

 

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง ๑๐ นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

 

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน ๑๐ จำพวกคือ

 

๑. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

 

๒. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

 

๓. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

 

๔. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

 

๕. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

 

๖. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยู่เป็นนิจ

 

๗. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

 

๘. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

 

๙. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

 

๑๐. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

 

 

คนทั้ง ๑๐ จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนเเละบังเกิดเเก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมเเต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง ๑๐ จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…

 

จากเรื่องดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ผู้ที่มีศีล มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส เป็นต้น จะได้รับการสรรเสริญจากเหล่าเทวดา และเทวดาทั้งหลายก็พร้อมช่วยเหลือ ดูแลคุ้มครอง หากเกิดภัยอันตรายหรือตกทุกข์ได้ยาก ฉะนั้นควรหมั่นทำความดี สร้างกุศล เริ่มได้จากความกตัญญู ความเคารพนอบน้อม รักษาศีล ซึ่งต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย ตลอดจนการประพฤติตนตามอย่างบุคคล ๑๐ จำพวกที่กล่าวมาเบื้องต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง เพราะไม่ใช่เทวดาเท่านั้นที่รักใคร่เมตตา แม้แต่มนุษย์ หรือผีสางนางไม้ก็รักใคร่เมตตา ดูแลคุ้มครองให้ปราศจากภยันตรายอีกด้วย

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพุทธมงคลอานิสงส์หน้าที่ ๖๗ โดย หลวงพ่อชุมพล พลปัญโญ

เครดิตภาพ : Napapawnติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ