สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระราชินี "ทรงเจริญพระชนมายุลุล่วงไป แต่น้ำพระราชหฤทัยอันเลิศล้ำ ประดุจมารดาแห่งประเทศชาติ"

Publish 2017-08-12 13:23:12


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มีพระดำรัสถวายพระพร ในนามคณะสงฆ์
และพุทธบริษัทชาวไทย ดังต่อไปนี้

"ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

​อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมยินดี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี เป็นหลักชัยของพสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมี นับถึงวันนี้ได้ ๘๕ พรรษาบริบูรณ์
​สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงามบริสุทธิ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา แม้บัดนี้ จักทรงเจริญพระชนมายุลุล่วงไป แต่น้ำพระราชหฤทัยอันเลิศล้ำ ประดุจมารดาแห่งประชาชาติ ก็ยังคงใสสะอาดไม่เปลี่ยนแปลง ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบไว้ด้วยดี ยังบันดาลความเจริญสุขสวัสดีแก่ชาวไทยถ้วนหน้า ทั้งยังแผ่อาณาประโยชน์แห่งมนุษยธรรม ไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง

​สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เป็นสมเด็จพระราชชนนี ผู้พระราชทานพระราชโอรส พระราชธิดา มาปกป้องคุ้มครองทวยราษฎร์ บัดนี้ พระราชปิโยรสของพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ย่อมจักได้พระราชทานอารักขาแก่ข้าแผ่นดิน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนนี ให้เป็นที่อบอุ่นใจของปวงชนชาวไทยสืบไป

​ณ อุดมมงคลสมัย คล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมภาพจึงขออัญเชิญพระพุทธภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า 'มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร ฯ' แปลความว่า 'มารดาเป็นมิตรในเรือนตน'

​ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงปรองดองร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี มีเมตตากรุณาต่อกัน เว้นวางการวิวาทบาดหมางกัน มุ่งมั่นบำเพ็ญอภัยทาน หยุดการห้ำหั่นประทุษร้ายทำลายกัน มองเพื่อนร่วมชาติประดุจพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เพื่อ 'แม่แห่งชาติ' คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนใน 'เรือน' หลังใหญ่ที่ชื่อว่า 'ไทย' มาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ สามารถอยู่ร่วมเรือนกันได้อย่างสันติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี


​ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชาติสืบไปตราบกาลนาน เทอญ.

ขอถวายพระพร"

 

ข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ