ระดมสมอง!! รับฟังความเห็นของชาวบ้านในการกำจัดขยะบ้านป่าตึงน้อย ของ อบจ.เชียงใหม่ (มีคลิป)

Publish 2018-07-16 12:09:42

รับฟังความเห็นของชาวบ้านในการกำจัดขยะบ้านป่าตึงน้อย ของ อบจ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ /ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.เชียงใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอรรถชา กำปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบจ.เชียงใหม่ ที่ดำเนินการรับฟังควมคิดเห็นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาบัยเชียงใหม่ (มช.) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.หัวหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีตัวแทน อบจ.เชียงใหม่ คือนายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.กองการช่าง อบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านจำนวนกว่า 500 คน
 อบจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบการดำเนินโครงการของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่อาศัยในรัศมี 1 กม.รอบโครงการ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย, หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว และ หมู่ 11 บ้านกิ่วแล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ อบจ.เชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้ มช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาควิชาการที่มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบรายละเอียดข้อมูลโครงการฯในการนำเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง มช.จึงมีการจัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน จากนั้นนักวิชาการ จะนำแนวคิดชาวบ้านเพื่อเลือกวิธีการกำจัดขยะแบบใดที่เหมาะสม หรือนำเทคโนโลยีแบบใดที่ชาวบ้านต้องการในการดำเนินการกำจัดขยะ จึงได้มารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านแล้วนำข้อเสนอสรุปให้ อบจ.เชียงใหม่ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัณหาต่อไป
นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.กองการช่าง อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นต้องพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดเก็บขยะที่ครบวงจร จึงต้องรับฟังความเห็นของชาวบ้านเพื่อจะนำไปพัฒนาในการดำเนินการกำจัดขยะที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

 


ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีปัญหาการกำจัดขยะในศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.เชียงใหม่ปัจจุบันมีเอกชนดำเนินการกำจัดขยะแบบรีไซเคิล ขยะที่มีจำนวนมากถึง 20 ตันต่อวัน โดยนำขยะในพื้นที่ 13 เทศบาล และ 1 อบต. จากที่จะต้องมีขยะจาก 30 อปท.ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง อ.แม่อ่อน และ อ.สันทราย ที่ยังไม่สามารถนำขยะมาทิ้งที่ศูนย์ฯขยะ อบจ.เชียงใหม่ได้เพราะสัญญาค้างเก่ากับเอกชนรายอื่นที่รับกำจัดขยะอยู่ และการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้มีทางเลือกอื่น เช่นระบบกำจัดขยะของ อบจ.ควรปรับปรุงอะไรบ้าง และให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่าชุมชนโดยรอบโครงการควรได้รับประโยชน์ หรือชดเชยจากโครงการอย่างไร

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิวัตร ธาตุอินจันทร์
HASTAG :