สุดซาบซึ้ง!!!ชาวเชียงรายได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย11อำเภอ(ชมคลิป)

Publish 2017-05-10 13:48:44

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน เมืองเชียงราย พาน  เวียงชัย พญาเม็งราย ดอยหลวง เวียงแก่น เทิง แม่สรวย เวียงป่าเป้า และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 68 ตำบล 366 หมู่บ้าน 

 
โดยอำเภอแม่จันเป็นพื้นที่ที่ราษฎรได้รับความเสียหายรุนแรง มากที่สุด  เกิดวาตภัยใน 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 3,145 คน 1,120ครัวเรือน บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน 1,120 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร นอกจากนี้ ทางจังหวัดฯ ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว 


การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ทำให้พสกนิกรชาวเชียงรายต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เป็นล้นพ้น โดยปวารณาและปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และจะผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงสืบไป

ข่าว/ภาพ เหรียญชัย จันทร์สุภาเสน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เชียงรายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายเหรียญชัย จันทร์สุภาแสน
HASTAG :