นครปฐม ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน

Publish 2016-10-04 13:06:20


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559  โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม ( อดีต ผบ.รร.การบิน )  ดำรงตำแหน่ง เป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย และ พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง (อดีต รอง ผบ.รร.การบิน) ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่ โดยได้ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนการบิน โดยมีกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมพิธี
จากนั้น พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม อดีต ผบ.รร.การบิน ได้ส่งมอบหน้าที่  และอำนาจการบังคับบัญชาในตำแหน่ง  ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่

  พร้อมทั้งให้โอวาทดังต่อไปนี้  เพื่อนข้าราชการ ที่รักทั้งหลาย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผม ไปดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหาร และให้พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง มาดำรงตำแหน่ง      ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 นั้น ถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีต่อ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่ ด้วยความจริงใจ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ผมได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนข้าราชการโรงเรียนการบินทุกคนอย่างดียิ่ง ทำให้ภารกิจของ โรงเรียนการบิน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ในวาระที่ผม จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นี้ไป ผมใคร่ขอส่งความระลึกถึงเพื่อนข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ซึ่งท่านได้ให้แก่ผมด้วยความอบอุ่นเสมอมา  เป็นสิ่งที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำ และจิตใจของผมตลอดไป แม้ว่าผมจะย้ายไปแล้วก็ตามหากมีสิ่งใด ที่ผมจะให้การสนับสนุนได้ ผมยินดี ที่จะปฏิบัติทุกวิถีทาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่นี้  ทุกท่านจะร่วมมือร่วมใจช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนการบิน ให้เจริญรุ่งเรือง มีประสิทธิภาพ  ด้วยความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชาสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้กองทัพอากาศ และชาติบ้านเมือง

ของเรา เจริญรุ่งเรือง สงบสุข และธำรงเอกราชไว้อย่างสมภาคภูมิ   ผมขอมอบหน้าที่พร้อมภาระกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และการบังคับบัญชาทั้งปวง แก่ พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน คนใหม่ เพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการพลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินคนใหม่ ได้ รับมอบหน้าที่  และอำนาจการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง  ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านไปดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหาร  และให้กระผม ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนการบินสืบต่อนั้น กระผมในนามข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและทหารกองประจำการโรงเรียนการบินทุกคน ขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีต่อท่าน รองเจ้ากรมยุทธการทหาร ด้วยความเคารพรัก และจริงใจ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่าน การที่ผมได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน สืบต่อไปนั้น ผมตระหนักดีว่า เป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการฝึกอบรม ให้แก่ศิษย์การบิน รวมทั้งการปฏิบัติการทางอากาศ ให้ได้เป็นกำลังรบหลัก ของกองทัพอากาศ ในการปกป้องรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งโรงเรียนการบินของเรา จะมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติภารกิจ ให้สัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจดี ใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มกำลังความสามารถ ซึ่ง โรงเรียนการบิน ได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดนั้น เพราะพวกเราทุกคน ยึดมั่นในหลักการ และอุดมการณ์ ดังกล่าว และขอให้ยึดมั่นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อกองทัพอากาศอันเป็นที่รัก ของพวกเราทุกคน ท่านรองเจ้ากรมยุทธการทหาร ที่เคารพ กระผม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง และทหารกองประจำการ โรงเรียนการบิน ทุกคน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ที่ท่านได้วางรากฐานและริเริ่มไว้ ด้วยความตั้งใจ  ให้สัมฤทธิ์ผลดังที่ท่านมุ่งหวัง พร้อมกันนี้ กระผม และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ โรงเรียนการบิน ทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช  พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพร ให้ท่าน รองเจ้ากรมยุทธการทหารและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ และปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

        ท้ายสุดนี้กระผมขอน้อมรับหน้าที่ และการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน สืบต่อจากท่าน และจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ สนองพระเดชพระคุณ ตลอดจนปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยคุณธรรม และยุติธรรม ต่อไป...
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อิทธิพล กาวรรณธง