ไทย-เยอรมัน ร่วมมือดำเนินการโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไทย-เยอรมัน ร่วมมือดำเนินการโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Publish 2018-12-02 16:50:31


          สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงปารีสที่แต่ละประเทศได้ให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับภาคพลังงาน การขนส่ง ขยะ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมทั้งเรื่องการจัดการน้ำ แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน หรือ TGCP-WATER จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวจะดำเนินการใน 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ พลังงาน การจัดการขยะ การเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ          นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า โครงการด้านน้ำภายใต้แผนงาน  ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน เป็นโครงการที่คำนึงถึงแนวทางการปรับตัว โดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เช่นภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีหน่วยงานดำเนินงานหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและ ผังเมือง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการนี้มีการดำเนินงานระหว่างปี 2561 – 2564 ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนานโยบาย การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผล กลไกทางการเงิน และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวอย่างของมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation : EbA) เช่น การสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำ การสร้างพื้นที่กันชนริมตลิ่ง การสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำในเมือง การใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับน้ำท่วม และการพัฒนาที่ราบน้ำท่วมถึงบริเวณต้นน้ำต่อไป

          

          

          

          

 

ติดตามข่าวอื่นๆ