โรงเรียนกำเนิดวิทย์-มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษารุ่นแรก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์-มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษารุ่นแรก

Publish 2018-04-03 15:57:54

    ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคาร EnCo C (อาคารกระทรวงพลังงาน) โรงเรียนกำเนิดวิทย์และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี (First Commencement : Legend Forever) แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก รวมทั้งสิ้น 71 คน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา 
    โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดตั้งขึ้นโดย กลุ่ม ปตท. มีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้เป็นผู้รับใบอนุญาต  มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจำ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล หรือที่เรียกกันว่า “การจัดการศึกษาแบบวัดตัวตัด” หรือ “customized education” บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง สามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาที่ตนเองรัก ถนัด และสนใจ ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก จนถึงระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกร ชั้นนำของประเทศ สามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้


   นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก ที่แสดงว่าจะสามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้ตั้งไว้ สามารถตอบโจทย์ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมคนดีและคนเก่งที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเป็นนักวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศได้อย่างแน่นอน พิสูจน์ได้จากผลงานต่าง ๆ ที่ปรากฏ อาทิ

1) ผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ หรือ Exit Exam ด้วยข้อสอบ TOEFL ITP นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยถึง 555.28 คะแนน

2) ผลการสอบ AP course ของ college broad สหรัฐอเมริกา นักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่เข้าสอบร้อยละ 94.3 ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในขณะที่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าสอบประมาณ 2,762,366 คน ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพียงร้อยละ 60.3

3) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 นักเรียนกำเนิดวิทย์รุ่นแรก ในขณะที่ยังไม่จบการศึกษา ได้รับข้อเสนอให้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศแล้ว ถึง 48 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 71 คน และในจำนวนนี้ได้ทุนไปศึกษาต่อในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ถึง 16 คน

4) ผลงานวิจัยของนักเรียน 3 เรื่อง ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และอีก 2 เรื่องได้รับเชิญให้ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยระดับนานาชาติมาเสนอผลงาน

5) นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จำนวนมากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งที่โรงเรียนมีอายุเพียง 3 ปีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย