กรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเลือกตั้งเร็วๆ พร้อมเชียร์ บิ๊กตู่ เป็นนายกฯต่อไป

"กรุงเทพโพล" เผย คนไทยอยากเลือกตั้งเร็วๆ พร้อมเชียร์ "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯต่อไป

Publish 2019-01-01 11:24:09


เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ (1 มกราคม 62) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จากนายกฯ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,194 คน พบว่า ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี เป็นอันดับแรก คือ “อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว” ร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นร้อยละ 25.2 และอยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุข ร้อยละ 7.5 เมื่อถามว่าอยากมอบอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.4 ระบุว่า อยากมอบกำลังใจและรอยยิ้มรองลงมาร้อยละ 18.7 ระบุว่า จะอวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และร้อยละ 13.6 ระบุว่า จะให้ดอกไม้ช่อดอกไม้

 

 

 

 


 
สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้มากที่สุดร้อยละ 24.8 ระบุว่า จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียนทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรองลงมาร้อยละ 13.0 ระบุว่า จะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และร้อยละ 11.7 ระบุว่า จะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ

 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และบริสุทธิ์ยุติธรรม ร้อยละ 30.8 อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น ร้อยละ 25.2 อยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุข ร้อยละ 7.5 อยากให้เพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและดูแลให้ได้รับทั่วถึงกัน ร้อยละ 7.1 อยากให้พัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆขึ้นไป ร้อยละ 5.7

 

2. ของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) ให้รอยยิ้มและให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 30.4 อวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 18.7 ให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้ ร้อยละ 13.6 จะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน ร้อยละ 12.9 จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ร้อยละ 9.3

 

3. สิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำปีใหม่ 2562 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียนทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ร้อยละ 24.8 จะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 13.0 จะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ ร้อยละ 11.7 จะตั้งใจออกกำลังกาย ลดความอ้วน ร้อยละ 9.3 ทำให้สุขภาพแข็งแรง จะหมั่นทำบุญตามที่ต่างๆ และบริจาคสิ่งของ ร้อยละ 8.4 รายละเอียดในการสำรวจ
 วัตถุประสงค์ในการสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ ของขวัญที่อยากมอบให้นายกรัฐมนตรีและของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันปีใหม่ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบวิธีการสำรวจ การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,194 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อน 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล วันที่ 6-11 ธ.ค.61 เพศชาย 594 คน ร้อยละ 49.7 คน เพศหญิง 600 คน ร้อยละ 50.3 ช่วงอายุ 18–30 ปี 288 คน ร้อยละ 24.1 อายุ 31–40 ปี 227 คน ร้อยละ 19.0 อายุ 41–50 ปี 257 คน ร้อยละ 21.5 อายุ 51–60 ปี 237 คน ร้อยละ 19.9 อายุ 61 ปีขึ้นไป 185 คน ร้อยละ 15.5

 

สำหรับ การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 719 คน ร้อยละ 60.2 ปริญญาตรี 408 คน ร้อยละ 34.2 สูงกว่าปริญญาตรี 67 คน ร้อยละ 5.6 ประกอบอาชีพ ลูกจ้างรัฐบาล 161 คน ร้อยละ 13.5 ลูกจ้างเอกชน 329 คน ร้อยละ 27.5 ค้าขาย/ทำงานส่วนตัว/เกษตรกร 378 คน ร้อยละ 31.7 เจ้าของกิจการ/นายจ้าง 54 คน ร้อยละ 4.5 ทำงานให้ครอบครัว 13 คน ร้อยละ 1.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 127 คน ร้อยละ 10.6 นักเรียน/นักศึกษา 106 คน ร้อยละ 8.9 ว่างงาน 26 คน ร้อยละ 2.2

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;