ราชกิจจาฯ ออกประกาศให้ พ.ต.อ.วันธิกรณ์ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

ราชกิจจาฯ ออกประกาศให้ "พ.ต.อ.วันธิกรณ์" พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

Publish 2018-11-30 15:34:48


วันนี้ 30 พ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์  พ้นจากการปฏิบัตหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์  พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา   ๔ และมาตรา  ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาตรา ๙ มาตรา  ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา  ๔ และมาตรา  ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก วันธิกรณ์  ราชสิริเสนา ตำแหน่ง  นายตำรวจปฏิบัติการ  กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน