ประกาศราชกิจจาฯ!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

ประกาศราชกิจจาฯ!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

Publish 2018-10-12 18:20:36


ในเว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๑๔๓ ราย ดังนี้

๑.นายสรรเสริญ เดชสีหธนานนท์ ๒. นางสาวณัฐฐิรา วรรณฤกษ์ ๓. นางสาวเบญญา อยู่ประเสริฐ ๔. นางสาวชุติพรรณ อธิเกียรติ์ ๕. นางสาววรพิณณ์ เดชะสกุล ๖. นางสาวสัณห์สุภา ดวงมณี ๗. นางสาวเพชรรัตน์ สพรั่งผล ๘. นางสาวนภกมล หะวานนท์ ๙. นายกฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์ ๑๐.นายสุรวงศ์ จันนาคิน

๑๑. นางสาวหยก พรกระแส ๑๒. นายวีระยุทธ บุณยบุตร ๑๓. นางสาววรัษฐพร อุทยารัตน์ ๑๔. นางสาวณฐพร ภราดรศักดิ์ ๑๕. นางสาวสิรดา เสือมาพะเนา ๑๖. นางสาวอธิรัตน์ ยงคะอักษร ๑๗. นายธนเจตน์ ธรรมธาดา ๑๘. นางสาวชนพร ปรัชญาอาภรณ์ ๑๙. นายวริน อัศวรัตน์ ๒๐. นางสาวพรสุดา สุขสราญ

 

 
๒๑. นายณัฐพงศ์ กว้างไพศาล ๒๒. นางสาวฐานิศรา วงศ์ทองสรรค์ ๒๓. นางสาวภชิสา เขมวราภรณ์ ๒๔. นายคงคุณ เทพจินดา ๒๕. นางสาวจงกลนี ตันติวิท ๒๖. นายอานนท์ ขันโพธิ์น้อย ๒๗. นายกุลพงษ์ ศรีโสวรรณา  ๒๘. นางสาวปีย์มนัส สกุลณา ๒๙. นางสาวธิดารัตน์ เลี่ยมสมบูรณ์๓๐. นางสาวสิทธิดา จิตทักษะ

๓๑. นางสาวกมลวรรณ เกศวพิทักษ์ ๓๒. นางสาวนงนุช มนูสุทธิพงศ์ ๓๓. นางสาวปาริชาต ขันอาสา ๓๔. นางสาวประภัสสรา สง่าศิลป์ ๓๕. นางสาวณัฐิกา ประจงการ๓๖. นายกรพล สุรินทร์ศักดิ์ ๓๗. นางสาวพรประหนึ่ง วชิรเขื่อนขันธ์ ๓๘. นายวิชิต วงศ์ปิยนันทกุล ๓๙. นางสาวภาวิดา อารยางกูร ๔๐. นางสาวอมรพิมล จันทร

๔๑. นายจุติเมธ เลาหกุล ๔๒. นายสิรพัชร์ สินมา ๔๓. นายธัชพล เศวตเศรนี ๔๔. นางสาวสิริทิพย์ ไทยมงคล ๔๕. นายกีรติ โชคคณาพิทักษ์ ๔๖. นางสาวภานรี เอี่ยมพิภักดิ์ ๔๗. นายพชร วิเชียรสรรค์ ๔๘. นางสาวขวัญมนัต รัตนติกุล ๔๙. นางสาววสมาพร ภูษิตกาญจนา ๕๐. นางสาวกัญญมน ชัยรัตนาวรรณ

๕๑. นายณัฐพล พัฒนสิทธิ์ ๕๒. นางสาววราวรรณ อุดมแสวงโชค ๕๓. นายณัฐชนัน ธราพงษ์พันธ์ ๕๔. นางสาวอรัญรัตน์ ศรีสลวย ๕๕. นางสาวแพร รัตนไพศาล ๕๖. นายปภณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ๕๗. นายอาณณัช พันธ์อุไร ๕๘. นางสาววริสรา รัชวัฒนะ ๕๙. นางสาวอรสุภา สิทธิวนิช ๖๐. นางสาวธนิตา ธรรมเจริญ

๖๑. นางสาวฐิติมา เจียมบุรเศรษฐ์ ๖๒. นางสาวชนากานต์ ลิ่มกุลพงษ์ ๖๓. นางสาวจิรนันท์ เจนนันทขจร ๖๔. นางสาวณภัค วิชญศิวานนท์ ๖๕. นายบารมี เจริญสุขศิริ ๖๖. นางสาวสาวิตรี งามวิทยานนท์ ๖๗.นางสาวพิมลดา ลพันธิน ๖๘. นางสาวพัชรพร คงประเสริฐ ๖๙. นางสาวพิชญา วิศาลโภคะ ๗๐. นางสาวปิยนันทน์ เอี่ยมโอภาส 

๗๑. นายไอลวิล โปตระนันทน์๗๒. นางสาวภัทราวรรณ อินทรรักษา ๗๓. นางสาววิชุดา เตชอมรศิริ ๗๔. นางสาวพรเพ็ญ วรรธนะวานิชกุล ๗๕. นายศรีรัฐ สุวรรณพฤกษ์ ๗๖. นางสาวปวีณ์ธิดา ธนศานติ ๗๗. นางสาวทนิตา ตรีสุคนธ์ ๗๘. นางสาวจารุภา วจนกิจไพบูลย์ ๗๙. นางสาวสุพิชชาศ์ ญัติมิ ๘๐. นางสาวประไพ ฉัตรประภาชัย

 ๘๑. นางสาวรัชนก พรมนารี ๘๒. นางสาวฐิตพร พงษ์ไพโรจน์๘๓. นางสาวณัชชา ศรีขจร ๘๔.นายไววิวรรธน์ ปรางค์ธวัช ๘๕. นางสาวสลิล ศิริพรพิทักษ์ ๘๖. นางสาวเกศวดี กีรติเรืองรอง ๘๗. นายเมธานนท์ ประภากร ๘๘. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ๘๙.นางสาวอุชุกร สุวรรณประทีป ๙๐. นายธนวัฒน์ ตั้งกิตติพงษ์ 

๙๑. นางสาวพัฒนารี ชาญกิจ ๙๒. นางสาวลัทชยา ภาคนาม ๙๓. นางสาวกนกนิภา เวชศิลป์ ๙๔. นางสาวกตัญชลี จิระสุนทร ๙๕. นางสาวจีรภา บุญฤทธิ์ไชยศรี ๙๖. นางมารียา เทพสิทธา ๙๗. นางสาวศิวาพร ศิริกุล ๙๘. นางสาวปรารถนา บุบผาวัลย์ ๙๙.นางสาวณัฐพร งามแก้ว ๑๐๐. นายสิทธิชัย จินตกานนท์ 

๑๐๑. นางสาวลันตา อุตมะโภคิน ๑๐๒. นางสาวณัฐจิรา ขันทอง ๑๐๓. นางสาวสิรักษ์ มีศร ๑๐๔. นางสาวสุธารัตน์ สุริยะเกษ ๑๐๕. นายนัฐวุฒิ เลี่ยวไพโรจน์ ๑๐๖. นางสาวชลาลัย บุญเกตุ ๑๐๗.นางสาวณพิชญา วีรวงศ์ ๑๐๘.นางสาวณัฐพร พินิจรัตนพันธ์ ๑๐๙.นางสาวชัญญาณิจฉ์ ปิยเธียรสวัสดิ์ ๑๑๐. นางสาวคัทลียา โรจน์วัฒนะ

๑๑๑. นางสาวสุพรรณลักษณ์ แก้วอนุ ๑๑๒. นางสาวขวัญกมล วิบุลศิลป์ ๑๑๓. นางสาวหทัยทิพย์ รัตนพงศ์เศรษฐ์ ๑๑๔. นายเปี่ยมวุฒิ วุฒิวณิชย์ ๑๑๕. นายวรภัทร อธิรัตน์ปัญญา ๑๑๖. นางสาวพลพร ไวทยางกูร ๑๑๗. นางสาวฑิตา ตันคณิตเลิศ ๑๑๘. นายณภัทร โภคัย ๑๑๙. นางสาวบุณยนุช พรหมประพันธ์ ๑๒๐. นางสาวกมลลักษณ์ บุญดิเรก

๑๒๑. นางสาววรวัลคุ์ ชาญสตบุตร ๑๒๒. นายตรีณพงศ์ ศรีภพภควัฒน์ ๑๒๓. นางสาวมัลลิกา ท้าวประยูร  ๑๒๔. นางสาวจีรนันท์ คิดจิตต์ ๑๒๕. นางสาวศิริจันทร์ บิณศิรวานิช ๑๒๖. นางสาวศิริลักษณ์ ธนวรรณวิวัฒน์ ๑๒๗. นางสาวผุสนา อิศราธรรม ๑๒๘. นางสาวกนกกาญจน์ ดวงขวัญ ๑๒๙. นางสาวรุจณิชา ม่วงกล่ำ ๑๓๐. นางสาวมณีรัตน์ ธำรงวิทวัสพงศ์ 

๑๓๑. นายวโรดม กานต์วัฒนกุล ๑๓๒. นางสาวแสงสุรีย์ พงษ์พันธ์ ๑๓๓. นางสาวน้ำผึ้ง มัสยวาณิช ๑๓๔. นางสาวหทัยรัตน์ ชุ่มอินทรจักร ๑๓๕. นายวิวรรธน์ บางภูมิ ๑๓๖. นายพูนทรัพย์ รวมเมฆ ๑๓๗. นายอุดมวุฒิ อุดมกิจอารี ๑๓๘. นางสาวณิชนารา ลิ่มสุวรรณ ๑๓๙. นางสาวขวัญกมล สาระธนะ ๑๔๐. นางสาวกันยรินทร์ ด่านวรพงศ์ ๑๔๑. นางสาวกาญจนา แสงอินทร์ ๑๔๒. นายวรกร แก้วศรีจันทร์ ๑๔๓. นางสาวอธิพร ศรประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;