ประกาศราชกิจจาฯ!กรมศุลกากร ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศราชกิจจาฯ!กรมศุลกากร ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

Publish 2018-10-09 17:05:45


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2561 เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อขอรับ บริการจากภาครัฐ นั้น

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการจากกรมศุลกากร และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  Thailand 4.0 รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาครัฐในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล(Digital Government)อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อ ขอรับบริการจากกรมศุลกากร เว้นแต่ในกรณีที่มีการมอบอำนาจในการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร ในส่วนของผู้มอบอำนาจนั้น ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง ในการยื่นติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร

 

 ข้อ 2 ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องเรียกสำเนาเอกสารตามข้อ1 ให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยให้ผู้ขอรับบริการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารนั้น และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน