ชัยวัฒน์ กล่าว แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 !!!

"ชัยวัฒน์" กล่าว แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 !!!

Publish 2018-03-06 14:44:05

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงคมนาคมโดย สนข. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561 (Action Plan 61)

โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน 
สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
โครงการที่มีความพร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน จำนวน 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,021,283.52 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โครงการที่คณะกรรมการ Public Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบหรือคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้ภายในปี 2561 จำนวน 21 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 914,012.34 ล้านบาท 
จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ปี 2559 จำนวน 4 โครงการ แผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 จำนวน 11 โครงการ และโครงการใหม่ จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน 10 โครงการ ทางราง 8 โครงการ 
ทางน้ำ 2 โครงการ และทางอากาศ 1 โครงการ
 
  กลุ่มที่ 2 โครงการที่จะประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561 จำนวน 23 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,107,271.18 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ปี 2559 จำนวน 4 โครงการ แผนปฏิบัติการฯ 
ปี 2560 จำนวน 17 โครงการ และโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ แบ่งเป็น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน 3 โครงการ ทางราง 17 โครงการ ทางอากาศ 2 โครงการ และโครงการระบบตั๋วร่วม 1 โครงการ


ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 เป็นแผนระยะสั้น 1 ปี การดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อาจไม่แล้วเสร็จหรือไม่สามารถให้บริการได้ภายในปี 2561 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการเฉลี่ยอย่างน้อย 3 - 5 ปี 
จึงได้กำหนดเป้าหมายไว้ ณ สิ้นปี 2561 คือ ขั้นตอนการดำเนินงานสุดท้ายที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการจะผลักดันการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานให้สามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน