ด่วน!! "ครม."ขยายเวลาให้บริการ "รถเมล์ฟรี" , "รถไฟฟรี" อีก 1เดือน (รายละเอียด)

Publish 2017-09-26 18:17:54

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 26 กันยายน 2560) โดยเรื่องสำคัญก็คือ   ครม. ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน2560 ซึ่งสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้1.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน 6 ฉบับ


กระทรวงฯ เสนอ ครม. อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 จึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 6 ฉบับ ดังนี้

 


1.1 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน


1.2 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน
1.3 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน


1.4 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน
1.5 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน


1.6 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ ขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

.
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง ซึ่งเป็นนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคม ลดการศูนย์เสียพลังงานน้ำมันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขณะนี้ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในขั้นตอนการสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดราคาให้แก่ผู้ถูกเวนคืน โดยมีกำหนดเวลาส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทันตามกำหนดเวลาและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกำหนดการให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน


2. การขอรับเงินสนับสนุนกรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 สถานีกระทรวงฯ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 24.773 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถรับส่งผู้โดยสาร กรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (บขส.) ให้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) สถานีจตุจักร และสถานีเอกมัย ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกจ่ายในงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

 

.
กระทรวงฯ ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะและให้ ขสมก. จัดรถให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั้ง 3 สถานี โดยมีจุดขึ้นลงอยู่ที่ต้นทางและปลายทาง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) สถานีจตุจักร และสถานีเอกมัย และให้บริการ Shutter bus ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และพิจารณาจัดรถบริการเสริมหากจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอ ขสมก. ได้จัดการเดินรถเชื่อมต่อโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง โดยยกเว้นการเก็บค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ตามนโยบายของ คสช. และ ขสมก. ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเดินรถดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ตามจำนวนรถที่ให้บริการจริง 4,246 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.773 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถรับส่งผู้โดยสาร ในวงเงิน 30.102 ล้านบาท เป็นเงินจำนวน 5.329 ล้านบาท

.
ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดเดินรถรับส่งผู้โดยสารระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งสิ้น 2,255 คัน เฉลี่ย 6 คัน/วัน สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งสิ้น 1,508 คัน เฉลี่ย 4 คัน/วัน และสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งสิ้น 1,862 คัน เฉลี่ย 5 คัน/วัน


  **** นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ครม. ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ***

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ

ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

ขอบคุณภาพ

http://www.bangkok.com

คลิป

timosha21

 

 

 

 

 

 

 

.

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน