คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นพ้นพิษ “บิ๊กตู่”เซ็นสั่งเด้ง“สีหนาท”พ้นที่ปรึกษาปปง.เข้ากรุสำนักนายกฯ ...เจ้าตัวปัดตอบถูกเด้ง ตีเนียนอ้างเป็นคนติดต

คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นพ้นพิษ “บิ๊กตู่”เซ็นสั่งเด้ง“สีหนาท”พ้นที่ปรึกษาปปง.เข้ากรุสำนักนายกฯ ...เจ้าตัวปัดตอบถูกเด้ง ตีเนียนอ้างเป็นคนติดต

Publish 2017-05-04 19:00:17


 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 28 เม.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอก และเบียดบังเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

 ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม อีกทั้ง ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้พ.ต.อ.สีหนาท ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการปฎิรูปนระบบราชการ ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และราชการอื่นตามที่มอบหมาย โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม เบิกจ่ายจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 พ.ค.2560
 


 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของพ.ต.อ.สีหนาท หลังจากมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแล้ว ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถามพ.ต.อ.สีหนาท แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์ โดยเมื่อรับสายโทรศัพท์ กลับอ้างว่าเป็นผู้ติดตามมารับสายแทน จะรับเรื่องแล้วให้เจ้าตัวติดต่อกลับไป แต่เมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปอีกครั้ง ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้ว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน