ปลื้มปิติ  ครม.อนุมัติโครงการพัฒนา รร.สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลื้มปิติ ครม.อนุมัติโครงการพัฒนา รร.สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Publish 2017-04-26 06:24:10

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพ  5 ด้าน 1.ด้านโครงการเกษตรเพื่อโภชนาการ 2.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3.โครงการฝึกอาชีพ 4.โครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน  และ 5.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ปัจจุบันมีโรงเรียนตามโครงการฯ จำนวน 15 โรงเรียน แบ่งเป็นจังหวัดสงขลา  1 โรงเรียน จังหวัดนราธิวาส 7 โรงเรียน  จังหวัดปัตตานี 5 โรงเรียน และจังหวัดยะลา 2 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้นนักเรียน 10,371 คน 
 
ล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน ได้อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  โดยโครงการนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีงบประมาณทั้ง 5 ด้าน ปีละประมาณ 5 ล้านบาท 
 


ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร