ผู้โดยสารเช็คด่วน !?!? กระทรวงคมนาคม อนุมัติปรับค่าแท็กซี่มิเตอร์.... ราคาใหม่เริ่มต้นแพงกว่าเดิม  (รายละเอียด)

ผู้โดยสารเช็คด่วน !?!? "กระทรวงคมนาคม" อนุมัติปรับค่า"แท็กซี่มิเตอร์".... ราคาใหม่เริ่มต้นแพงกว่าเดิม (รายละเอียด)

Publish 2017-03-08 10:08:08

เมื่อวาน(7 มีนาคม 2560)ที่ผ่านมาทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ทำการเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น โดยได้มีการระบุรายละเอียดดังนี้สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537 ไว้แล้วนั้น
โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามประกาศดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการเดินรถ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวเสียใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537
(2) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
(TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER)
ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เว้นแต่รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในจังหวัด
ที่มีประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารเป็นการเฉพาะ

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้
ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท
ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท
ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท
กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท
ข้อ 4 ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

 

...สินีนุช ทีนิวส์...


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน