เริ่มต้น40บาท  !! กระทรวงคมนาคม ประกาศขึ้นอัตราค่า เเท็กซี่ มิเตอร์ ที่จดทะเบียน ตจว.  มีผล  8มี.ค.นี้  (รายละเอียด)

เริ่มต้น40บาท !! "กระทรวงคมนาคม" ประกาศขึ้นอัตราค่า "เเท็กซี่ มิเตอร์" ที่จดทะเบียน ตจว. มีผล " 8มี.ค.นี้ " (รายละเอียด)

Publish 2017-03-07 19:36:43


     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม2560   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระบุว่า  (ฉบับประกาศเเละงานทั่วไป เล่มที่ 174 ตอนพิเศษ 70 ง หน้า 6 )

 

 

 



     ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 ไว้แล้ว นั้น โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามประกาศดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน โดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการเดินรถ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวเสียใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

 

(1) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) โดยมาตรค่าโดยสารในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537

(2) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำ หรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร เว้นแต่รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในจังหวัดที่มีประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารเป็นการเฉพาะ

 

 

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้

ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท

ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท


กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1 บาท

 

 

ข้อ 4 ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

 

 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 


ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   .......    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/070/6.PDF

 

 

 

ขอบคุณภาพ siamintelligence.com


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน