"นายกฯ"แจงขั้นตอนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวง รบ.เตรียมทำตามขั้นตอน(รายละเอียด)

Publish 2016-10-19 08:06:56

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กล่าวถึง การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ ขณะนี้มีหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนอยากสร้าง ซึ่งมีขั้นตอนอยู่แล้ว จึงต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อน และทุกอย่างต้องมีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงถือว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ โดยรัฐบาลต้องทำถวายอยู่แล้ว และประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้การก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน และรูปเคารพนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูพระมหากษัตริย์ บุคคลส าคัญ หรือเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในการสร้างไว้ในสถานที่ต่างๆ จะมีความส าคัญแตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง เหตุนี้ในประเทศไทยจึงมีอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หรือรูปเคารพมากมาย จนทำให้เกิดความสับสนถึงความหมายที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อให้แก่ผู้อื่น ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาถึงความหมายของสิ่งก่อสร้างแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในบทนี้เพื่อใช้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อไป


ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานและรูปเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญ ที่ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการะบูชาและชมได้ โดยขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย