พท.ร่อนแถลงการณ์ ไม่รับ"ร่างรธน."พร้อมจุดยืน 7 ข้อ (รายละเอียด)

Publish 2016-08-04 13:34:05

วันที่ 4 ส.ค.พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ออกคำแถลงโค้งสุดท้ายการทำประชามติ ว่า พรรคพท.ยืนยันไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 1.พรรคไม่เห็นด้วยกับที่มาและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เกิดภายหลังการรัฐประหาร การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจ ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและแต่งตั้งกรรมการเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และขาดความชอบธรรม

2.ร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่ไม่เคารพหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ดังเช่นการยกอำนาจคัดเลือก ส.ว. ไปให้ คสช. เสนอแต่งตั้ง 244 คนรวมกับข้าราชประจำ 6 คน มีคำถามพ่วงให้ ส.ว. จำนวน 250 คนนี้ มีอำนาจเลือกนายกฯ ร่วมกับ ส.ส. ในช่วงวาระรัฐบาลอย่างน้อย 2 สมัย ในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกฯ ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ทั้งๆ ที่เรื่องดังกล่าวผ่านการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนจนตกผลึกในรัฐธรรมนูญแล้วว่านายกฯต้องมาจาก ส.ส. จึงเป็นการถอยหลังประเทศกลับไปสู่ยุคที่อำนาจของประชาชนถูกลดทอน ถูกกำกับ ถูกควบคุม

3.ร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างระบบควบคุมฝ่ายบริหารมากเกินควรจนอาจทำให้มีฝ่ายบริหารที่แก้ปัญหาให้ประชาชนมิได้ ระบบถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรต่างๆ ที่ใช้อำนาจอธิปไตยไม่สมดุล เพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆในการควบคุมและตรวจสอบรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารมากเกินควรโดยเฉพาะในด้านนโยบาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน

4.ร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดการเลือกตั้งระบบใหม่ ระบบเลือกตั้งที่สร้างขึ้นบังคับและตัดทางเลือกของประชาชน และเป็นที่เห็นได้ว่าจะทำให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรค อันจะกระทบต่อเสถียรภาพและเอกภาพของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายและแก้ปัญหาของประชาชน

5.ร่างรัฐธรรมนูญนี้ ประชาชนไม่สามารถกำหนดอนาคตของประเทศได้มากเท่ากับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศไว้ล่วงหน้าเป็นเวลายาวนานโดยบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้มาจากฉันทานุมัติของประชาชน จะทำให้การบริหารประเทศก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ฝ่ายบริหารในอนาคตจะถูกผูกมัดและมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก




6.ร่างรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ของไทย ทำให้แก้ไขได้ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ จะนำไปสู่วิกฤตการเมืองในอนาคต

7.ร่างรัฐธรรมนูญนี้อ้างว่าเป็นฉบับปราบโกง แต่กลับนิรโทษกรรมให้แก่ คสช. ไม่ต้องรับผิดในทางใดๆ พรรคสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ แต่ต้องดำเนินการกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรการเป็นการทั่วไป คสช. ซึ่งยึดอำนาจและบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้ควรต้องถูกตรวจสอบเฉกเช่นบุคคลอื่น ทั้งนี้ เป็นที่น่าเสียใจว่า การทำประชามติในครั้งนี้ ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เคยมีมาก่อน มีการใช้อำนาจกับประชาชนโดย ใช้กฎหมายและประกาศคำสั่งของ คสช. ที่ตีความกันตามอำเภอใจ พรรคพท.ขอประณามการกระทำในลักษณะลุแก่อำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมทั้งหลายทั้งปวงและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ว่าในระดับใดจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น


“เป็นที่น่าเสียใจว่าจนบัดนี้ประชาชนโดยทั่วไป ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกำหนดให้ กกต. จัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อประชาชนทั้งๆ ที่การออกเสียงประชามติจะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้แล้ว แม้จะมีปัญหา และอุปสรรคนานาประการแต่พรรคพท.ยังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศว่าจะสมควรเดินไปในทิศทางใด และที่สำคัญ ขอเชิญชวนทุกท่านออกมาร่วมกันใช้สิทธิตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ในยามสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ มีแต่ประชาชนด้วยกันเท่านั้นที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสและความเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นได้ พรรคเคารพและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน อีกทั้งเชื่อว่าไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านประชามติ ก็จะมีการเลือกตั้งตามโรดแมปที่รัฐบาล และคสช. ได้ประกาศไว้ และคนไทยจะสามารถหาทางออกของประเทศได้โดยสันติวิธี ทุกเสียงของท่านกำหนดอนาคตประเทศ และช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนและการนับคะแนน ซึ่งจะมีผลทำให้การลงประชามติในครั้งนี้มีความโปร่งใส และสุจริตยุติธรรมมากขึ้นได้” แถลงการณ์ระบุ



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน