กรมการขนส่งทางบก ยันรถขายทอดตลาดจดทะเบียนได้

กรมการขนส่งทางบก ยันรถขายทอดตลาดจดทะเบียนได้

Publish 2018-09-11 21:50:48


นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีผู้เข้าร่วมประมูลรถที่นำออกขายทอดตลาดประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ เนื่องจากเป็นรถที่เข้าข่ายประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำมาจากต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555 ส่งผลให้ผู้ครอบครองรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้เพียงสิทธิในการครอบครองแต่ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้ เว้นแต่รถประมูลขายทอดตลาดดังกล่าวจะเข้าหลักเกณฑ์เป็นรถที่นำเข้าทั้งคัน ซึ่งสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย ตามที่ระบุในประกาศกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยมีผลบังคับใช้ภายหลังการประกาศครบ 1 ปีคือตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปทั้งนี้หากผู้ครอบครองรถจากการประมูลรถซึ่งนำขายทอดตลาดมีหลักฐานตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วนว่าเป็นรถนำเข้าทั้งคัน โดยยืนยันเอกสารการได้มาของรถ มีเลขเครื่องยนต์และเลขตัวรถ และดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ กรมการขนส่งทางบกจะจดทะเบียนให้ทันทีทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจดทะเบียนรถขายทอดตลาดเฉพาะรถที่มีการนำเข้าทั้งคัน ตามกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วซึ่งนำมาจากต่างประเทศ พ.ศ.2556 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรในประเทศ โดยวิธีการนำเข้าชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วมาจากต่างประเทศมาประกอบและจดทะเบียนเป็นรถใหม่แทนการแจ้งนำเข้ารถทั้งคัน ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์และถือเป็นรถผิดกฎหมายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน