อ่านเงื่อนไข รีบไปทำฟันฟรี

อ่านเงื่อนไข รีบไปทำฟันฟรี

Publish 2017-12-05 08:22:16


ก่อนเสียสิทธิปี 60 ติดตามเพจ Richman can do

สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

ประกันสังคมฯ เตือนผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิทำฟัน 900 บาทต่อคนต่อปี ก่อนเสียสิทธิประจำปี 60 สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานฯ....... ได้เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตน เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปีนั้น แต่ยังมีผู้ประกันตนไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ......ประจำปี 2560 จึงขอย้ำเตือนผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2560
 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้ในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพช่องปาก....... และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากตามคำแนะนำแพทย์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 

 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ในวงเงินไม่เกิน....... 900 บาทต่อคนต่อปี โดยให้สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” 
เลขาธิการ สปส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีผู้ปกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ.... กรณีทันตกรรมทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” เลขาธิการ สปส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน...ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักง่นประกันสังคมทั่วไปได้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการหรือวันที่แพทย์ระบุไว้ในใบรับรอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง
HASTAG : Richman can do