วันดี 8 ธ.ค. 2561 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มรับเงินโอนเข้าบัตร

วันดี 8 ธ.ค. 2561 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มรับเงินโอนเข้าบัตร

Publish 2018-12-03 12:18:04


เวลานี้เรียกได้ว่าหลายครอบครัวกำลังใจจดใจจ่อนับวันส่งท้ายปี 2561 บ้างก็ตั้งหน้าตั้งตารอรับของขวัญหรือซองแดงจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติมิตร แต่แน่นอนว่ารัฐฯก็เอาใจใส่ประชาชนอย่างเช่นทุกปี ด้วยการเข็นมาตรการให้เป็นของขวัญเพื่อรับเทศกาลปีใหม่ 2562 รวมถึงการยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รวมทั้งสิ้น 4 มาตรการ โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 2561 ถึงเดือน ก.ย. 2562
 
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) พร้อมแล้ว รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยทางกรมฯ จะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8-10 ธ.ค. 2561 เพื่อที่ประชาชนจะได้นำเงินไปใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ในวันที่ 5 ม.ค. 2562 และ 1 ก.พ. 2562

  

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 4 มาตรการ ประกอบไปด้วย 

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี (ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน) ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการใหม่ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (มาตรการนี้ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ส่วนค่าประปาผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด (มาตรการนี้ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค)

อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้สิทธิตามมาตรการใหม่ ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ที่การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บของเดือน ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2562 โดยสามารถชำระได้ทุกช่องทาง ทั้งชำระที่เค้าเตอร์หน่วยงานหรือ ตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน  Application Internet Banking ส่วนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงิน e-Money ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง ทุกวันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 ก.พ. 2562

 2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาทต่อคน จำนวน 14.5 ล้านคน ซึ่งจ่ายให้ "เพียงครั้งเดียว"  กรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 8-10 ธ.ค. 2561

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท/คน "เพียงครั้งเดียว" เริ่มจ่ายวันแรก 21 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2562 จะได้รับเงินวันที่ 21 ของเดือนเกิด สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 ม.ค. 2562 และ 1 ก.พ. 2562 หลังจากนั้นจะได้รับเงินทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 400 บาท/คน/เดือน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ ทุกวันที่ 12 ของเดือน จ่ายครั้งแรกวันที่ 12 ธ.ค. 2561  และหากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2562 จะได้รับเงินในเดือนเกิดเป็นครั้งแรกจนสิ้นสุดมาตรการ สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 ม.ค. 2561 และวันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นครั้งแรก จากนั้นจะโอนเงินช่วยเหลือให้ทุกวันที่ 12 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน