เปิดปูมเด็ด ปมศาลาคอนกรีตขนาดใหญ่โผล่ริมน้ำเจ้าพระยา วัดโบสถ์ กลิ่นแปลกๆ เริ่มโชย ยื่นเรื่องตรวจสอบด่วน

เปิดปูมเด็ด ปมศาลาคอนกรีตขนาดใหญ่โผล่ริมน้ำเจ้าพระยา วัดโบสถ์ กลิ่นแปลกๆ เริ่มโชย ยื่นเรื่องตรวจสอบด่วน

Publish 2018-08-29 17:50:35


    กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ Nopadol Prompasit ได้โพสต์เรื่องราวการก่อสร้างศาลาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี โดยอ้างว่าสิ่งปลูกสร้างนี้สร้างรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้ จึงโพสต์ระบุเรื่้องไว้ว่า...

 

 

 

"ถามเพื่อนๆ เราควรจะทำอย่างไรต่อไป? ทางสำนักงานโยธาฯ จังหวัดปทุมธานี ยอมรับว่าทำผิดจริงที่สร้างศาลาในแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดโบสถ์ โดยที่ทางกรมเจ้าท่ายังไม่ออกใบอนุญาตให้ และทางโยธาฯ ได้สั่งยุติการก่อสร้างแล้ว (เพราะเรา) จะเริ่มสร้างต่อเมื่อได้ใบอนุญาตในมุมมองเรา โครงการนี้ดี จะมีประโยชน์ต่อวัด ต่อชุมชน ต่อจังหวัด โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดโบสถ์"

 

 

   

    ซึ่งเมื่อตรวจสอบในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวพบว่าผู้โพสต์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าวัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี ก็พบว่าโครงการอยู่ในขั้นตอนการระงับก่อสร้างจริง แต่ผู้โพสต์ได้พบข้อมูลบางอย่างที่เห็นว่าน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลระบุว่า... "เราว่าเรื่องการสร้างศาลาในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดโบสถ์ ปทุมธานี มันมีกลิ่นแปลกๆ แล้วหล่ะ เมื่อหัวหน้าทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เจ้าของพื้นที่ บอกว่า ผมไม่ทราบเรื่องว่ามีการก่อสร้าง ลูกน้องไม่เคยมีใครมารายงาน ผมนั่งอยู่แต่ในห้องทำงาน"
 

    นอกจากนี้ยังพบคลิปวิดิโอที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณดังกล่าว พบมีการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำไปกว่า 20 เมตร และมีป้ายไวนิลที่เพิ่งจะนำมาแปะ โดยระบุว่า เป็นการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดโบสถ์ ผู้ว่าจ้างคือ จ.ปทุมธานี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ปทุมธานี ส่วนผู้รับจ้างคือบริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ด้วยค่าก่อสร้างกว่า 45 ล้านบาท (เป็นยอดเหมารวมโครงการ) และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่า จะทำเป็นทางเดินโล่ง ไม่มีแผงขายของแต่อย่างใด และจะสร้างเป็นโป๊ะเรือเพื่อใช้งานด้วย ช่วงความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างจะกว้างมาก

 

 

 

    แต่อย่างไรแล้วเงื่อนไขตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ให้พื้นที่ริมเเม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด คือ
1.) ภายใน 3 เมตรจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ยกเว้นสร้างเขื่อน อุโมงค์ สะพาน ทาง หรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง หรือประตู 
2.) ภายใน 3 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 เมตร จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้ก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งมิใช่ห้องแถวหรือตึกแถว
3.) ภายในระยะ 15 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 เมตร จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้สร้างอาคารความสูงไม่เกิน 16 เมตร

 

    ในส่วนนี้กรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ดูแลว่าจะสามารถสร้างพื้นที่ยื่นมาได้กี่เมตร  แต่จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่ามีการหยุดก่อสร้างมาแล้ว 1 สัปดาห์
ภายหลังได้รับการร้องเรียน 

 

    จนท้ายสุด 29 ส.ค.61 ผู้โพสต์ หรือนายนพดล พรหมภาสิต ได้เขียนหนังสือยื่นเรื่องถึง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อร้องเรียนการทำงานของข้าราชการหน่วยงานรัฐ 2 แห่งมีแนวโน้มที่ส่อไปในทางปฏิบัติงานโดยมิชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี โดยระบุใจความว่า

 

"ข้าพเจ้า นายนพดล พรหมภาสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย กล่าวคือ มีการสร้างศาลาคอนกรีตขนาดใหญ่รุกล้ำไปในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี โดยการก่อสร้างดังกล่าวต้องมีการขออนุมัติ/อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ทำหนังสือขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี ที่รับผิดชอบบริเวณที่ก่อสร้าง แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตให้ก่อสร้างได้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานีได้ก่อสร้างไปก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้างนี้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2561 จนถึงวันที่หนังสือร้องเรียนฉบับนี้ทำขึ้น ก็ยังไม่มีใบอนุญาตออกมา"    และขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤตมิชอบทุกรูปแบบ

 

โดยได้กล่าวโทษ 2 หน่วยงานข้างต้นดังนี้
1.) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี กระทำการผิดกฎหมาย คือ สร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำไปในแม่น้ำ โดยไม่มีใบอนุญาต
2.) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือ ปล่อยให้มีการก่อสร้างโดยมิได้มีการทักท้วง หรือห้ามปรามทั้งๆ ที่ยังไม่ได้อนุมัติ/อนุญาต และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบดูแลของตัวเอง

 

    เป็นอีกประเด็นที่สังคมในโลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจ พร้อมกับตั้งคำถามว่า บทสรุปของโครงการก่อสร้างครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร และมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด

 

ขอบคุณ Nopadol Prompasit
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย

;