รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ

Publish 2018-02-11 10:14:29พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้
 “เกษตรรุ่นใหม่จะมีอายุ 17 – 45 ปี เริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยในปี 2557 มีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 1,731 ราย ปี 2558 จำนวน 2,182 ราย ปี 2559 จำนวน 1,849 ราย ปี 2560 จำนวน 1,836 ราย ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,280 ราย”

โดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำ มีข้อมูลตัดสินใจ มีการจัดการผลผลิตและตลาด ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิใจในอาชีพ และจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพด้วยการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี สำหรับแนวทางการพัฒนานั้น เกษตรกรจะเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรอบรมประกอบด้วย

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่แต่ละรุ่น

2. การพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรม และการบริหารจัดการด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things)

3. การพัฒนาเป็น Startup และพัฒนาระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรม ฟาร์มอัจฉริยะ และตลาดดิจิทัล

4. สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

 

 เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์