ชุมพร-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม ด้าน ทหาร มทบ.44 ก็เปิดค่ายต้อนรับเด็กๆด้วย(มีคลิบ)

Publish 2018-01-13 21:24:30ชุมพร-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม ด้าน ทหาร มทบ.44 ก็เปิดค่ายต้อนรับเด็กๆด้วย

เมื่อเช้าวันนี้ (13 ม.ค. 61) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 จังหวัดชุมพร เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมปรับกระบวนความคิด ให้เด็กเห็นคุณค่าการมีคุณธรรมจริยธรรม สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที การออกบู๊ธจัดกิจกรรมแจกของรางวัลแก่เด็ก การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมบอกรัก ขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทย การเล่นพื้นบ้าน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเล่านิทานคุณธรรม และการสาธิตอาหารพ้นบ้าน โดยได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 โดยกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ต่อมาในปี 2507 คระรัฐมนตรีได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จากเดิมมาเป็น วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม และได้จัดงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 จังหวัดชุมพร เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม ในครั้งนี้ จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีค่านิยมที่ดี และมีคุณธรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิด ให้เด็กเห็นคุณค่าการมีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กมีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติในเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้า ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต

 
ด้าน มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เช่นกัน ซึ่งทาง มณฑลทหารบกที่ 44 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25(ร.25 พัน 1) และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ,uกิจกรรมการแสดงบนเวที การออกบู๊ธแจกของรางวัลเด็ก จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เยาวชนได้เข้าชม และสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยมี พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมอ่านสาส์น "วันเด็กแห่งชาติ 2561" ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีกิจกรรมเสริมความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน เสริมสร้างประสบการณ์ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎหมาย ปลูกฝังค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ การเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตามคำขวัญของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบไว้ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชน ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ ร่วมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
 

ภาพ/ข่าว พงศกร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ ชุมพร (มีคลิบข่าว)